V dalis

V dalis

Bet kokia planavimo paraiška dėl gyvenamosios paskirties sklypų, skirtų gyvenamosios paskirties žemei arba mišriai gyvenamajai ir kitai paskirčiai, turi atitikti 2000 m. Planavimo ir plėtros įstatymo (su pakeitimais, padarytais 2015 m. Miesto atkūrimo ir būsto įstatymu) V dalies reikalavimus, socialinio/įperkamo būsto suteikimu. Devynių ar mažesnių būstų pastatams arba 0.1 hektaro ar mažesnio ploto gyvenamiesiems namams gali būti netaikomas V dalies reikalavimas ir gali būti pateikta paraiška išimties sertifikatui gauti.


22 straipsnio 2 dalies e punktas 2001 m. planavimo ir plėtros reglamentas (su pakeitimais) nustato konkrečius reikalavimus, susijusius su informacija, kurią privaloma pateikti kaip planavimo paraiškos dalį dėl to, kaip pareiškėjas siūlo laikytis V dalies sąlygos, jei bus suteiktas planavimo leidimas. Jei ši informacija nepateikiama, planavimo paraiška negali būti patvirtinta.
Pareiškėjams dėl siūlomų projektų, kuriems taikoma V dalis, prieš pateikdami oficialią planavimo paraišką, patariama susisiekti su planavimo institucija, kad surengtų išankstinio planavimo konsultaciją pagal 247 skirsnį. Šioje konsultacijoje dalyvaus ir Būsto skyriaus narys.


Kaip pateikti paraišką V dalies išimties sertifikatui gauti?
Turite užpildyti atleidimo nuo mokesčio pažymėjimo paraiškos formair kartu su 2 sklypų išdėstymo ir išdėstymo žemėlapiais, teisės aktų nustatyta deklaracija ir žemės registro žemėlapio kopija bei rašytiniais folijos rekvizitais persiųsti planavimo skyriui. Paraiškos mokesčio nėra. Sprendimas suteikti atleidimo nuo mokesčio pažymėjimą arba jo atsisakyti bus priimtas per 4 savaites nuo prašymo gavimo, jei bus pateikta visa reikalinga informacija.
Ką pateikti su planavimo paraiška
Kad atitiktumėte V dalies reikalavimus, jūsų planavimo paraiškoje turėtų būti:
Atleidimo nuo atleidimo pažymėjimas, išduotas planavimo institucijos pagal įstatymo V dalį, arba, jei dėl tokio pažymėjimo buvo kreiptasi, bet jis nebuvo išduotas, paraiškos formos kopija,
OR
Išsami informacija apie tai, kaip pareiškėjas siūlo laikytis V dalies
Į planavimo paraišką dėl V dalies pasiūlymo turi būti įtraukti trys pagrindiniai elementai:
i)Kaip pareiškėjas ketina įvykdyti savo V dalyje numatytą įsipareigojimą, susijusį su pageidaujamo pasirinkimo pasirinkimu iš galimų variantų pagal 96 m. Planavimo ir plėtros įstatymo su pakeitimais 3 skirsnio 2000 dalį.
ii) išsami informacija apie teiktinus vienetus arba žemę; ir
(iii) Finansiniai aspektai – reikalaujama, kad pareiškėjas planavimo institucijai pateiktų realias bendras pasirinkto (-ų) pasirinkimo (-ų) sąnaudas ir metodus, naudojamus apskaičiuojant tokias išlaidas.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do