Vardų suteikimo ir atminimo įamžinimo politika

PAVADINIMO IR ATMINIMO ATMINIMO POLITIKA:
Infrastruktūros pavadinimų suteikimas ir atminimo paminklų ar lentų įrengimas


Atsisiųskite Vardų suteikimo ir atminimo įamžinimo politiką Kilkenny.pdf (303 KB dydis)

Atsisiųskite programą, skirtą Civic Memorial Monument arba Plaque.pdf pastatymui (dydis 178.1 KB)


KONTEKSTAS
Kilkenio apygardos taryba remia reikšmingų istorinių įvykių, sukakčių ar žmonių, susijusių su Kilkenio socialiniu, kultūriniu ar ekonominiu įnašu, paminėjimą. Šiame dokumente išdėstyta tam tikrų tipų viešosios infrastruktūros pavadinimų suteikimo, siekiant pagerbti ar pagerbti asmenis, grupes ar svarbius Kilkenio įvykius, vertinimo ir patvirtinimo sistema. Dabartinė politika turėtų būti skaitoma kartu su 2015 m. birželio mėn. Tarybos priimta Pilietinio atminimo politika, kurioje išsamiai išdėstyti pasiūlymai dėl atminimo lentų, memorialų ar paminklų įrengimo viešosiose vietose ir pastatuose. Pilietinio atminimo politika yra visa įtraukta kaip priedas 6 skirsnyje ir bus sujungta į vieną politiką, kuri bus priimta.

Pilietinio memorialo politikoje nustatyta Pilietinio memorialo komiteto sudėtis, o priėmus Vardų suteikimo ir atminimo politiką komiteto sudėtis bus peržiūrėta į rekomenduojamą šios politikos 1 skirsnyje.

Kilkenio apygardos taryba parengė vardų suteikimo ir atminimo įamžinimo politiką, siekdama:
- Sukurti sutartą procesą visuose departamentuose, kad būtų suteiktas pavadinimas visai naujai viešajai infrastruktūrai, kuri priklauso Kilkenio apygardos tarybai arba ją kontroliuoja;
- Numatyti aiškią kryptį dėl politikos ir procedūrų, susijusių su asmenų ir interesų grupių pasiūlymų dėl svarbiausių žmonių, reikšmingų istorinių vietų ar Kilkenio istorijos ar raidos įvykių atminimo svarstymo gairėmis;
- Užtikrinti, kad viešose vietose ir ant pastatų pastatytos lentos ir paminklai arba viešosios infrastruktūros pavadinimai būtų susiję su įvykiais ar asmenimis, kurie reikšmingai ar išskirtinai prisidėjo prie Kilkenio ir yra susiję su pasirinkta vieta;
- Apsaugoti viešųjų erdvių, pastatų ir teritorijų patogumą ir malonumą, valdant memorialų ir lentų skaičių šiose viešosiose vietose.
Ši politika įsigalioja nuo tos dienos, kai ją priima Kilkenio apygardos taryba. Yra lentų ar memorialų, pastatytų prieš šią politiką, todėl jiems nebuvo taikoma dabar nustatyta sistema. Šie esami ankstesni memorialai ar lentos nebus laikomi precedentu būsimiems patvirtinimams, tačiau reikia laikytis šiame dokumente pateiktų nurodymų ir jų laikytis. 


RODYKLĖ
– 1 skyrius
Vardų suteikimo ir atminimo paminklo vertinimo komisija 3

– 2 skyrius
Infrastruktūros pavadinimo suteikimo kriterijai 5

– 3 skyrius
Viešosios infrastruktūros pavadinimo suteikimas 6

– 4 skyrius
Atminimo ženklų tipai 7

– 5 skyrius:
- Medžių ir suoliukų pašventinimas Kilkenny parkuose ir atvirose erdvėse 8
– 6 skyrius:
Priedas – Kilkenio apygardos tarybos pilietinio atminimo politika 9

 

1 SKIRSNIS. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR ATMINTINIO ATMINIMO VERTINIMO KOMITETAS
Taryba įsteigs Vardų suteikimo ir atminimo paminklų vertinimo komitetą, kuris teiktų rekomendacijas dėl pasiūlymų dėl Kilkenio apygardos tarybos nuosavybės teise priklausančios ar kontroliuojamos infrastruktūros pavadinimo ir atminimo lentų ar memorialų įrengimo.
Komitetas išnagrinės visas galiojančias paraiškas ir gali paprašyti papildomos informacijos apie bet kurį pasiūlymą.

Komiteto sudėtis
Vardų suteikimo ir atminimo paminklo vertinimo komisiją sudarys:
Penki tarybos nariai – po vieną atstovą iš kiekvieno Piltauno ir Kastlkomerio savivaldybės rajono ir du iš Kilkenio bei pirmininką, kurį Tarybos kadencijai renka visa taryba.
Komitetui padeda Tarybos pareigūnai, įskaitant architektūros apsaugos pareigūną, paveldo pareigūną, meno vadovą ir tarnybų direktorius, atitinkamai atstovaujančius Tarybos departamentams.
Kai manoma, kad tai būtina, vertindamas pasiūlymus, Komitetas gali kreiptis į papildomų Tarybos pareigūnų ir išorės šalių patarimus.

Tarnybos sąlygos
Tarybos narius siūlys ir tvirtina Taryba, o tai atspindi renkamo atstovavimo Taryboje proporcingumą ir pasiskirstymą. Tarybos narių kadencija atitinka Tarybos kadenciją. Bet kokia laisva vieta bus užimta Kilkenio apygardos tarybai paskyrus ir patvirtinus.

Kėdė
Pirmininką iš komiteto narių išrinks Tarybos nariai. Išrinktas pirmininkas tarnaus visą kadenciją.

Kvorumas
Trys tarybos nariai sudarys kvorumą.

Viešos konsultacijos
Komitetas gali skelbti, kad prašo visuomenės pastabų dėl pasiūlymų, jei mano, kad tai tinkama.

Komiteto posėdžiai
Komitetas posėdžiauja pagal poreikį, bet ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

Sprendimas
Komitetas bendru sutarimu pateiks rekomendaciją dėl siūlomo pavadinimo ar memorialinio paminklo, kuris bus pateiktas visapusiškai Tarybai galutiniam patvirtinimui. Jei bendro sutarimo nepasiekiama ir reikia balsuoti, gali balsuoti tik dalyvaujantys Tarybos nariai. Pirmininko balsas bus lemiamas.

2 SKYRIUS: INFRASTRUKTŪROS PAVADINIMO KRITERIJAI

Infrastruktūros pavadinimo suteikimas turi atitikti jos funkciją ir vietą bei atspindėti atitinkamos teritorijos istorinę / kontekstą, ty vietovės istoriją, ankstesnį naudojimą ir pan.

Kalbant apie ilgalaikės pagarbos asmeniui, grupei ar įvykiui pastatymą, būtina, kad memorialo tema būtų pakankamai svarbi ir reikšminga Kilkeniui, kad nusipelnė jo įrengimo.

Visiems pasiūlymams bus taikomi šie kriterijai:
- Atminimo paminklams ar lentoms arba viešiesiems pastatams ar objektams įamžinti skirtas asmuo turi būti gimęs arba gyvenęs Kilkenny arba turėti tvirtus ir (arba) ilgalaikius ryšius su Kilkenio vietove ir jos istorija arba turėti svarbių dalykų. socialinis, kultūrinis ar ekonominis įnašas į Kilkenio visuomenę
- Pasiūlymai įamžinti gyvų asmenų atminimą nebus svarstomi (išskyrus išimtines aplinkybes). Kandidatai turės būti mirę bent prieš 10 metų arba būti suėję šimtąsias gimimo metines, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Išimtiniais atvejais Taryba gali numatyti trumpesnį laikotarpį.
- Kad įvykis būtų įamžintas paminklu, lenta arba visuomeninio pastato pavadinimo suteikimas, jis turi įvykti Kilkenny mieste ir pažymėti reikšmingą Kilkenio istorijai ir raidai svarbaus įvykio metines.
- Įvykis turi įvykti bent prieš 10 metų, nebent kilkeniui kils nepaprastos ir ilgalaikės pasekmės.

3 SKIRSNIS. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PAVADINIMAS
Viešoji infrastruktūra yra susijusi su fiziniais tinklais, struktūromis ir įrenginiais, kurie aptarnauja apskritį ir vietos bendruomenę. Tik tos struktūros, kurios priklauso Kilkenio apygardos tarybai, gali būti laikomos, nes vietos valdžia neturėtų teisės pavadinti infrastruktūros, kurios ji nekontroliuoja.

Viešieji keliai ir gatvės
- Paprastai Vardų suteikimo ir atminimo komitetas nagrinės tik naujas viešąsias gatves ar kelius arba esamus, kurių pavadinimas nenaudojamas. Esamų pavadinimų pakeitimas gali sukelti painiavą, todėl nebus svarstomas.
- Žiedinės sankryžos bus pavadintos atsižvelgiant į jų geografinę vietą, kad eismo dalyviams pateiktų krypties informaciją, ir nebus pavadintos asmenų ar įvykių vardais, nes jie nebūtinai yra nuolatinė kelio dalis. Nukrypimai nuo to gali būti svarstomi labai išskirtinėmis aplinkybėmis.
- Visi vertinami pasiūlymai turi būti susiję su bet kokia priimta tos srities strategija.

Viešieji pastatai ir patalpos (parkai, meno ir bendruomenės centrai, visuomeniniai pastatai, sporto patalpos, dideli infrastruktūros objektai)
– Atminimo įvardijimui gali tikti viešieji pastatai ir įrenginiai. Tai turėtų būti laikoma projekto planavimo proceso dalimi.
– Paprastai atminimo vardu bus svarstomi tik nauji statiniai ar įrenginiai, nes esami pastatai ir statiniai jau turės su jais susijusį pavadinimą.
- Viešajam / socialiniam būstui ši politika neįtraukiama, nes šios plėtros pavadinimą nuspręs Būsto departamentas


4 SKYRIUS: ATMINKINIŲ ATMINTINĖS ŽALŲ RŪŠYS
Atminimo paminklų tipai, kuriais reikėtų pažymėti reikšmingus istorinius įvykius, sukaktis ar žmones, yra šie:
Plokštelė – plokščia metalo, akmens ar kitos medžiagos planšetė, kurioje yra tekstas arba vaizdai ir tvirtinama prie sienos ar kito paviršiaus. Lentelės paprastai statomos įamžinant svarbaus asmens gyvenamąją vietą arba reikšmingo įvykio vietą.
Paminklai arba statulos – trimatis statinys arba architektūrinio ar skulptūrinio projekto objektas, pastatytas asmeniui, asociacijai, jubiliejui ar įvykiui atminti.
Arba bet koks kitas tinkamas memorialas, atitinkantis kriterijus.
Leidimas statyti lentas, paminklus ar memorialus neįpareigoja Kilkenio apygardos tarybos atsakomybės už būsimą priežiūrą ir remontą.


5 SKYRIUS: MEDŽIŲ IR SUOLIŲ PAŠVEDINIMAS KILKENIO PARKOSE IR ATVIROSE ERDVĖSE

Laikydamasi bendrųjų reikalavimų, nustatytų Kilkenio apygardos tarybos pilietinės atminties politikoje, Kilkenio apygardos taryba savo parkuose ir atvirose erdvėse (įskaitant Tarybos kontroliuojamas ir (arba) prižiūrimas sritis) leis statyti memorialinius medžius ar suoliukus. tinkamų vietų buvimas
- Medžio ar suoliuko vietą savo nuožiūra sprendžia Kilkenio apygardos taryba.
- Medžio atveju Taryba bus atsakinga už medžių rūšių parinkimą, reikalingus sodinimo ir priežiūros darbus, o suoliuko rūšį parinks ir už jo įrengimą bus atsakinga Taryba.
- Kalbant apie medžio skyrimą, jo žymėjimo arba identifikavimo metodas priklausys nuo aplinkos jautrumo, ty nuo to, ar vieta yra istoriniame kraštovaizdyje, viešajame parke ar atviroje erdvėje. Taryba pateiks išsamią informaciją apie atitinkamą leidžiamą metodą ir jo pateikimo vietą, kai bus teikiama paraiška.
- Nedidelę atminimo lentą / lentelę (atitinkančią specifikaciją, kuri turi būti pateikta) bus leidžiama ant suoliuko atlošo.
- Prie medžio ar suoliuko ar ant jų, išskyrus atminimo lentą/plokštę, atitinkančią Tarybos reikalavimus, negalima leisti jokių kitų daiktų.
- Mokestis bus imamas kaip įnašas į susijusių darbų išlaidas, įskaitant administravimą.
- Vandalizmo ar medžio gedimo atveju (per 18 mėnesių nuo pasodinimo) Taryba pasirūpins vienkartiniu pakeitimu. Nuniokoti suolai nebus keičiami.
- Taryba pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti arba perkelti suoliuką ar medį, jei mano, kad tai būtina.

6 SKIRSNIS. PRIEDAS KILKENNY APLINKYBĖS TARYBOS PILIETINĖS MEMORIALOS POLITIKA
Kilkenio apygardos tarybos pilietinio atminimo politika

Įvadas
Kilkenio apygardos taryba pripažįsta, kad viešas minėjimas ir atminimo ženklai suteikia galimybę pagerbti, švęsti ar prisiminti asmenį, žmonių grupes ar svarbius įvykius. Šioje politikoje nustatyti kriterijai ir procesai, pagal kuriuos Kilkenio apygardos taryba svarstys žmonių, įvykių ir orientyrų įamžinimą įrengiant memorialus viešoje erdvėje.

Kilkenio apygardos tarybai svarbu nustatyti politiką šiuo klausimu, nes
- reikia aiškumo dėl pasiūlymų svarstymo politikos ir procedūrų
– Įamžinimų dešimtmetis greičiausiai paskatins didelę paklausą statyti paminklus
- poreikis užtikrinti, kad memorialų ir lentų gausėjimas nesumenkintų viešosios erdvės ir mėgavimosi viešosiomis erdvėmis.

Šiuo metu Paveldo biuras atlieka apskrityje esančių pilietinių memorialų ir lentų auditą. Paminklai ir lentos yra dažnai nepastebima mūsų kultūros paveldo dalis. Audito metu bus gauta informacija apie paminklų skaičių, tipą, dizainą ir vietą apskrityje. Surinkta informacija bus naudinga kaip pradiniai memorialų duomenys / registras ir papildys siūlomą pilietinių memorialų politiką.

Kilkenio apygardos tarybos pilietinio atminimo politika

1. Taryba įsteigs Pilietinį memorialinį komitetą, kurį sudarys 3 išrinkti nariai (pirmininkas ir 2 kiti) iš 3 strateginės politikos komiteto (planavimas ir plėtra, paveldas, bendruomenė, menas ir kultūra) ir šie Tarybos pareigūnai (vyresnysis vykdomasis pareigūnas, paveldo pareigūnas) , meno pareigūnas, gamtosaugos pareigūnas, parkų departamentas, planuotojas) rekomenduoti Tarybai tinkamus pilietinius memorialus. Komiteto sudėtis bus peržiūrima kasmet.

2. Pasiūlymai dėl atminimo ženklų turėtų būti pateikti raštu Civilinio memorialinio komiteto, įmonių tarnyboms, Kilkenio apygardos tarybai, grafystės rūmai, Johns Street, Kilkenny.

3. Pilietiniai atminimo ženklai yra reikšmingas pilietinis dalyko pripažinimas. Todėl Pilietinio memorialo komitetas turi taikyti aiškius kriterijus vertindamas bet kokį pasiūlymą. Vertinant pilietinio memorialinio paminklo, paminklo ar lentos paraišką, bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

- Pasiūlyme turėtų būti remiama miestų ir apskrities plėtros planų ir vietovių planų politika ir tikslai.
- Pasiūlyme turėtų būti parodyta, kad memorialo objektas padarė unikalų ir išskirtinį indėlį į Kilkenio grafystės gyvenimą ar istoriją, pasižymėdamas išskirtiniais pasiekimais, išskirtine paslauga arba reikšmingu bendruomenės indėliu.
- Pasiūlyme turėtų būti nustatyta, kad Kilkenio grafystė yra tinkama geografinė vieta memorialui, paminklui ar lentai (ty yra tvirtas ryšys su apskritimi dėl gimimo, mirties, indėlio į apskritį ir tt) ir (arba) sąsaja tarp svetainės ir minimo įvykio ar asmens)
- Pasiūlyme turi būti pateiktas raštiškas sklypo savininko / nuomos savininko sutikimas
- Pasiūlyme turėtų būti pateikti šeimos, turto ar grupės narių, susijusių su asmeniu (-iais) arba įvykiu, kurį reikia paminėti, sutikimo įrodymas.
– Pasiūlymas turės atitikti planavimo reglamentus.
o Norint pastatyti memorialą ant saugomų statinių, reikalingas planavimo leidimas. Bet koks pasiūlymas pastatyti lentą ant pastato, kuris nėra saugomas statinys, bet kuris yra saugomoje architektūros teritorijoje, bus perduotas gamtosaugos pareigūnui konsultuotis.
o Norint pastatyti memorialą ant įrašyto paminklo ar nacionalinio paminklo, gali reikėti Meno, paveldo ir Gaeltacht departamento Nacionalinių paminklų skyriaus leidimo, kuris bus atitinkamai nurodytas.
- Pasiūlyme turėtų būti pateikti įrodymai, kad memorialo tekstas yra faktiškai teisingas (pagalbinė medžiaga, pvz., publikacijos, tekstai ir nuotraukos).
- Pasiūlymas turi parodyti aukštą dizaino kokybę, tinkamus estetinius ir meninius nuopelnus.
- Memorialas turi atitikti siūlomą vietą (ty dizaino ir medžiagų atžvilgiu)
- Pasiūlyme turėtų būti pateikta ši techninė informacija
o vietos žemėlapis, tekstas ant memorialo, brėžiniai ir (arba) nuotraukos, dizaino detalės, tvirtinimo detalės
- Pasiūlyme turi būti nurodyta, kaip memorialas bus nuolat prižiūrimas ir prižiūrimas. Kilkenio apygardos taryba nebus atsakinga už būsimą pagal šią politiką patvirtintų memorialų priežiūrą ir priežiūrą.
- Kilkenio apygardos taryba pasilieka galimybę pašalinti memorialą ateityje, pasikonsultavusi su memorialo pareiškėju, jei manoma, kad tai būtina dėl planavimo arba sveikatos ir saugos sumetimų.

4. Kiti klausimai, susiję su pasiūlymų dėl paminklų vertinimu:
- Pilietinio memorialo komitetas svarstys tik išsamius ir galiojančius pasiūlymus
- Kad padėtų įvertinti bet kurį pasiūlymą, Kilkenio apygardos taryba savo nuožiūra gali reikalauti, kad būtų surengtos viešosios konsultacijos.
- Kad padėtų įvertinti bet kurį pasiūlymą, Kilkenio apygardos taryba gali savo nuožiūra kreiptis į ekspertus
– Kilkenio apygardos taryba remia įvairovę ir lygybę ir svarstys pasiūlymus dėl pilietinių paminklų, kuriais būtų remiami visi 9 lygybės teisės aktų pagrindai (lytis, šeiminė padėtis, šeimos padėtis, seksualinė orientacija, religija, amžius, negalia, rasė arba narystė keliautojų bendruomenėje).
- Kilkenio apygardos taryba rems dvikalbių formuluočių naudojimą ant memorialų (airių ir anglų) ir, jei reikia, kitomis kalbomis.
- Paprastai Kilkenio apygardos taryba pirmenybę teikia asmens ar įvykio įamžinimui tik viename memoriale.
- Kilkenio apygardos taryba paprastai neteiks finansinės paramos memorialams, išskyrus esamas atitinkamas grafystės tarybos dotacijų schemas.
- Šią politiką kas penkerius metus peržiūrės Strateginės politikos komitetas ir priims Taryba.
- Informacija apie paminklų pastatymą bus įrašyta į memorialų registrą.

5. Pilietinis memorialinis komitetas perduos bet kokį patvirtintą memorialą visai Tarybai.

PAMINĖS ATMINIMO POLITIKOS PRIĖMIMO DATA: 21 m. lapkričio 2016 d.

Paraiška pastatyti pilietinį memorialinį paminklą arba Plaque.pdf (dydis 132.2 KB)

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do